PHP学习 -- 连接MySQL数据库

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<?php
// PHP连接MySQL数据库基本操作

// 1. 建立连接
// 默认端口3306
$link = mysqli_connect('localhost:3306','root','root');
// var_dump($link);

// 2. 设定字符集
$res = mysqli_query($link,'set names utf8');
// var_dump($res);

// 3. 选择数据库
$db = mysqli_query($link,'use wang');
var_dump($db);

// 4. 数据操作

// 5. 关闭连接
// MySQL服务器的连接资源是有限的,不用了需要释放,但是脚本执行玩后会自动释放
$end = mysqli_close($link);
var_dump($end);